Organization
Organization 2024.01 - 2027.12

President

Nanhua XI

Vice President (Sorted by stroke of Chinese characters)

Fuquan FANG, Yuguang SHI, Kening LU, Ruochuan LIU, Tao TANG, Jun LI, Jiayu LI, 

Zhen WU, Weiping ZHANG, Ran ZHANG, Liping YUAN, Feimin HUANG, Yuhong DAI

Secretary - General

Yuguang SHI


Deputy Secretary - General

Yifei CHEN (Executive), Lei HUANG


Office

Lifang LI, Yuqing MENG, Hongyun XIEPrizes

Hua Loo-Keng Prize of Mathematics

Professor Hua Loo-Keng is a famous mathematician

Professor Hua Loo-Keng is a famous Chinese mathematician and loves his motherland deeply. He devoted into the scientific career, and made an outstanding contribution to the Chinese mathematical career and talents cultivation for all his life.

Shiing Shen Chern Mathematics Award

Prof Chern is a worldwide math master

As a Chinese American mathematician, a foreign academician of Chinese Academy of Sciences, Professor Shiing Shen Chern is a worldwide math master. He made outstanding contributions to the development of mathematics.

Zhong Jiaqing Mathematics Award

Professor Jiaqing ZHONG

Professor Jiaqing ZHONG was very concerned about the development of the mathematics of the motherland during his lifetime and worked hard for it. He has said that the development of mathematics depends on the active cultivation and selection of outstanding young mathematicians. He sincerely wish to establish a fund in China to reward outstanding young mathematicians.

Scan two-dimensional code, pay attention to mathematics

WeChat

Scan two-dimensional code attention

京ICP备17012431号-1   京公网安备 110402430128号 copyright by:中国数学会  Laws and Regulations | OA/ERP系统